ΜΗΝΥΜΑ

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ...ΚΑΠΑΚΩΝΕΙ..ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΑ.....ΒΑΡΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΑΣ!ΚΑΙΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΕΣΑ ΜΑΣ!ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΤΕ!!!!....
JellyMuffin.com

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

EYAΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Κεφάλαιο η΄

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

1 Καταβάντι δε αυτώ από τού όρους ηκολούθησαν αυτώ όχλοι πολλοί. 2 και ιδού λεπρός ελθών προσεκύνει αυτώ λέγων· Κύριε, εάν θέλης δύνασαί με καθαρίσαι. 3 και εκτείνας την χείρα ήψατο αυτού ο Ιησούς λέγων· Θέλω, καθαρίσθητι· και ευθέως εκαθαρίσθη αυτού η λέπρα. 4 και λέγει αυτώ ο Ιησούς· Όρα μηδενί είπης, αλλά ύπαγε σεαυτόν δείξον τώ ιερεί, και προσένεγκε το δώρον ό προσέταξεν Μωσής, εις μαρτύριον αυτοίς. 5 Εισελθόντι δε αυτώ εις Καπερναούμ προσήλθεν αυτώ εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγων· 6 Κύριε, ο παίς μου βέβληται εν τή οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμενος. 7 και λέγει αυτώ ο Ιησούς· Εγώ ελθών θεραπεύσω αυτόν. 8 και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη· Κύριε, ουκ ειμί ικανός ίνα μου υπό την στέγην εισέλθης· αλλά μόνον ειπέ λόγω, και ιαθήσεται ο παίς μου. 9 και γάρ εγώ άνθρωπός ειμι υπό εξουσίαν, έχων υπ' εμαυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτω, πορεύθητι, και πορεύεται, και άλλω, έρχου, και έρχεται, και τώ δούλω μου, ποίησον τούτο, και ποιεί.
10 ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε τοίς ακολουθούσιν· Αμήν λέγω υμίν, ουδέ εν τώ Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον. 11 λέγω δε υμίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσιν και ανακλιθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τή βασιλεία των ουρανών, 12 οι δε υιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον· εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων. 13 και είπεν ο Ιησούς τώ εκατοντάρχώ· Ύπαγε, και ως επίστευσας γενηθήτω σοι. και ιάθη ο παίς αυτού εν τή ώρα εκείνη. 14 Καί ελθών ο Ιησούς εις την οικίαν Πέτρου είδεν την πενθεράν αυτού βεβλημένην και πυρέσσουσαν· 15 και ήψατο της χειρός αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός· και ηγέρθη και διηκόνει αυτώ. 16 Οψίας δε γενομένης προσήνεγκαν αυτώ δαιμονιζομένους πολλούς, και εξέβαλεν τα πνεύματα λόγω, και πάντας τους κακώς έχοντας εθεράπευσεν, 17 όπως πληρωθή το ρηθέν διά Ησαίου τού προφήτου λέγοντος· Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν. 18 Ιδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτόν εκέλευσεν απελθείν εις το πέραν. 19 Καί προσελθών είς γραμματεύς είπεν αυτώ· Διδάσκαλε, ακολουθήσω σοι όπου εάν απέρχη.
20 και λέγει αυτώ ο Ιησούς· Αι αλώπεκες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά τού ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε υιός τού ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλίνη. 21 έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτώ· Κύριε, επίτρεψόν μοι πρώτον απελθείν και θάψαι τον πατέρα μου. 22 ο δε Ιησούς είπεν αυτώ· Ακολούθει μοι, και άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς. 23 Καί εμβάντι αυτώ εις το πλοίον ηκολούθησαν αυτώ οι μαθηταί αυτού. 24 και ιδού σεισμός μέγας εγένετο εν τή θαλάσση, ώστε το πλοίον καλύπτεσθαι υπό των κυμάτων· αυτός δε εκάθευδε. 25 και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ήγειραν αυτόν λέγοντες· Κύριε, σώσον ημάς, απολλύμεθα. 26 και λέγει αυτοίς· Τί δειλοί εστε, ολιγόπιστοι; τότε εγερθείς επετίμησε τοίς ανέμοις και τή θαλάσση, και εγένετο γαλήνη μεγάλη. 27 οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες· Ποταπός εστιν ούτος, ότι και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούουσιν αυτώ; 28 Καί ελθόντι αυτώ εις το πέραν εις την χώραν των Γεργεσηνών υπήντησαν αυτώ δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεποί λίαν, ώστε μη ισχύειν τινά παρελθείν διά της οδού εκείνης. 29 και ιδού έκραξαν λέγοντες· Τί ημίν και σοί, Ιησού υιέ τού Θεού; ήλθες ώδε πρό καιρού βασανίσαι ημάς;
30 ήν δε μακράν απ' αυτών αγέλη χοίρων πολλών βοσκομένη. 31 οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες· Ει εκβάλλεις ημάς, επίτρεψον ημίν απελθείν εις την αγέλην των χοίρων. 32 και είπεν αυτοίς· Υπάγετε. οι δε εξελθόντες απήλθον εις την αγέλην των χοίρων · και ιδού ώρμησεν πάσα η αγέλη των χοίρων κατά τού κρημνού εις την θάλασσαν, και απέθανον εν τοίς ύδασιν. 33 οι δε βόσκοντες έφυγον, και απελθόντες εις την πόλιν απήγγειλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. 34 και ιδού πάσα η πόλις εξήλθεν εις συνάντησιν τώ Ιησού, και ιδόντες αυτόν παρεκάλεσαν όπως μεταβή από των ορίων αυτών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...