ΜΗΝΥΜΑ

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ...ΚΑΠΑΚΩΝΕΙ..ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΔΕΙΑΖΕΤΕ ΤΑ.....ΒΑΡΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΑΣ!ΚΑΙΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΕΣΑ ΜΑΣ!ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΤΕ!!!!....
JellyMuffin.com

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΑΠΟ ΜΑΓΕΙΑΣ ΨΑΛΜΟΙ


Δοξα.Και νυν.Αλληλουια.
ΨΑΛΜΟΣ 7ος
Κύριε ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· σσόν με κ πάντων τν διωκόντων με καὶ ῥῦσαί με3 μήποτε ρπάσῃ ὡς λέων τν ψυχήν μουμὴ ὄντος λυτρουμένου μηδὲ σζοντος4 Κύριε ὁ Θεός μουεἰ ἐποίησα τοτοεἰ ἔστιν δικία ν χερσί μου5 εἰ ἀνταπέδωκα τος νταποδιδοσί μοι κακά, ἀποπέσοιμι ρα πὸ τν χθρν μου κενός· 6 καταδιώξαι ρα ὁ ἐχθρς τν ψυχήν μου κακαταλάβοι καὶ καταπατήσαι ες γν τν ζωήν μου καὶ τν δόξαν μου ες χον κατασκηνώσαι. (διάψαλμα). 7 ἀνάστηθιΚύριε, ἐν ργῇ σου, ὑψώθητι ν τος πέρασι τν χθρν σου. ἐξεγέρθητι,Κύριε ὁ Θεός μου, ἐν προστάγματι, ᾧ ἐνετείλω8 καὶ συναγωγὴ λαν κυκλώσει σεκαὶ ὑπρ ταύτης ες ψος πίστρεψον9 Κύριος κρινεῖ λαούςκρνόν μεΚύριεκατὰ τν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τν κακίαν μου π᾿ ἐμοί. 10 συντελεσθήτω δὴ πονηρία μαρτωλν καὶ κατευθυνες δίκαιον, ἐτάζων καρδίας καὶ νεφρος ὁ Θεός11 δικαία ἡ βοήθειά μου παρὰ τοῦ Θεοῦ τοσζοντος τος εθες τῇ καρδίᾳ. 12 ὁ Θες κριτς δίκαιος καὶ ἰσχυρς καὶ μακρόθυμος καὶ μὴ ὀργν πάγων καθ᾿ ἑκάστην μέραν13 ἐὰν μὴ ἐπιστραφτετν ρομφαίαν ατοῦ στιλβώσειττόξον ατοῦ ἐνέτεινε καὶ ἡτοίμασεν ατό· 14 καὶ ἐν ατῷ ἡτοίμασε σκεύη θανάτουτὰ βέλη ατοῦ τος καιομένοις ξειργάσατο15 ἰδοὺ ὠδίνησεν δικίανσυνέλαβε πόνον καὶ ἔτεκεν νομίαν16λάκκον ρυξε καὶ ἀνέσκαψεν ατόνκαὶ ἐμπεσεται ες βόθρον, ὃν εργάσατο· 17 ἐπιστρέψει ὁ πόνος ατοῦ ες κεφαλν ατοῦ, καὶ ἐπὶ κορυφν ατοῦ ἡ ἀδικία ατοῦ καταβήσεται18ξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ κατὰ τν δικαιοσύνην ατοῦ καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ ῾Υψίστου


.ΨΑΛΜΟΣ 96ος
 Κύριος βασίλευσεν, ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, εφρανθήτωσαν νσοι πολλαί. 2 νέφη καὶ γνόφος κύκλῳ ατοῦ, δικαιοσύνη καὶ κρίμα κατόρθωσις τοῦ θρόνου ατοῦ. 3 πρ ναντίον ατοπροπορεύσεται καὶ φλογιεῖ κύκλῳ τος χθρος ατο· 4 ἔφαναν αἱ ἀστραπαὶ ατοῦ τῇ οκουμένῃ, εδε καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ. 5 τὰ ὄρη σεὶ κηρς τάκησαν πὸ προσώπου Κυρίου, ἀππροσώπου Κυρίου πάσης τς γς6 ἀνήγγειλαν οἱ ορανοὶ τν δικαιοσύνην ατοῦ, καὶ εδοσαν πάντες οἱ λαοὶ τν δόξαν ατοῦ. 7 ασχυνθήτωσαν πάντες οἱ προσκυνοντες τος γλυπτοςοἱ ἐγκαυχώμενοι ν τος εδώλοις ατν· προσκυνήσατε ατῷ, πάντες οἱ ἄγγελοι ατοῦ. 8 ἤκουσε καὶ εφράνθη ἡ Σιώνκαὶ ἠγαλλιάσαντο αἱ θυγατέρες τς ᾿Ιουδαίας νεκεν τν κριμάτων σου,Κύριε· 9 ὅτι σὺ εἶ Κύριος ψιστος πὶ πσαν τν γνσφόδρα περυψώθης πρ πάντας τος θεούς10 οἱ ἀγαπντες τν Κύριονμισετε πονηρά· φυλάσσει Κύριος τς ψυχς τν σίων ατοῦ, ἐκ χειρς μαρτωλν ρύσεται ατούς11 φς νέτειλε τῷ δικαίῳ καὶ τος εθέσι τῇ καρδίᾳ εφροσύνη12 εφράνθητεδίκαιοι, ἐν τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐξομολογεσθε τῇ μνήμῃ τς γιωσύνης ατοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...